Menu Zamknij

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELNI

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuj, iż:

Administratorem Twoich danych osobowych jest MIĘDZYZAKŁADOWE SPÓŁDZIELCZE ZRZESZENIE BUDOWY DOMÓW MIESZKALNYCH „OCHOTA” z siedzibą przy ul. Opaczewskiej 43, 02-201 Warszawa Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pan/Pani skontaktować się drogą mailową: iod@zrzeszenie-ochota.pl 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

Prowadzanych przez Administratora rekrutacji, jeżeli będzie Pan/Pani brał w nich udział, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

W celu realizacji zapisów umowy, której strona jest Spółdzielnia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

Obsługi Członków Spółdzielni, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności:

  • ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,
  • ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
  • ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
  • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
  • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
  • Kodeksu postępowania cywilnego,
  • Ordynacji podatkowej

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); dochodzenia ewentualnych roszczeń, na podstawie art. 6 ust 1 pkt. f RODO; ochrony mienia i osób poprzez prowadzenie monitoringu wizyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia oraz podmioty współpracujące, które wspierają Administratora przy realizacji ww. celów.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji celów bądź wycofania przez Panią/Pana zgody. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne, aby Administrator mógł zrealizować cel. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowy, Administrator może odmówić Pani/Panu obsługi.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.