Menu Zamknij

Ogłoszenie o pracę

„Rada Nadzorcza Międzyzakładowego Spółdzielczego Zrzeszenia Budowy Domów Mieszkalnych „OCHOTA” z siedzibą Warszawa ul. Opaczewska 43 ogłasza konkurs na stanowisko:

Prezesa Zarządu Międzyzakładowego Spółdzielczego Zrzeszenia Budowy Domów Mieszkalnych „OCHOTA” z siedzibą w Warszawie

Wymagania stawiane dla kandydatów uczestniczących w konkursie:

 • wykształcenie wyższe – techniczne, ekonomiczne, zarządzanie lub administracja
 • co najmniej 10-letni staż pracy (w tym 5-letni na stanowisku kierowniczym), dobrze widziane w spółdzielczości
 • biegła znajomość prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych oraz prawa pracy
 • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o własności lokali
 • dobrze widziana znajomość ustawy o rachunkowości oraz prawa budowlanego
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, szczególnie w zakresie pakietu Office
 • umiejętność kierowania zespołami ludzkimi oraz współpracy z organami statutowymi Spółdzielni
 • umiejętność w zakresie zarządzania oraz podejmowania szybkich i jednoznacznych decyzji
 • nieprowadzenie działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni
 • niepozostawanie teraz i w przeszłości w sporze prawnym z MSZBDM „OCHOTA”
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, w tym przestępstwo skarbowe
 • brak przeciwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym
 • brak pokrewieństwa, powinowactwa lub pozostawania w związku małżeńskim w stosunku do członków Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółdzielni
 • dobrze widziana umiejętność i doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, w tym środków unijnych

Oferta powinna zawierać:

 • list motywacyjny
 • życiorys (CV) wraz ze zdjęciem oraz informacją o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres, telefon kontaktowy, adres poczty e-mail)
 • kopię dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i staż pracy
 • zaświadczenia lub świadectwa lub certyfikaty ukończenia kursów lub uzyskanych uprawnień potwierdzających informacje zawarte w CV
 • aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do zajmowania stanowiska (wystawione nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń)
 • oświadczenie o niekaralności
 • oświadczenie, że w stosunku do kandydata nie toczy się postępowanie karne o przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, dokumentom lub przestępstwo karnoskarbowe
 • oświadczenie o nieprowadzeniu przez kandydata działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni,
 • oczekiwania finansowe brutto
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania konkursowego na stanowisko Prezesa Zarządu MSZBDM „OCHOTA”

 Warunki udziału w konkursie:

 • warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym jest osobiste złożenie pisemnej oferty z dopiskiem „Postępowanie konkursowe na stanowisko Prezesa Zarządu, nie otwierać” w terminie do dnia 07.06.2024 r. do godziny 1200 lub przesłanie jej przesyłką pocztową listowną poleconą (listem poleconym)
 • oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane
 • ofertę osobiście należy złożyć w zamkniętej kopercie bezpośrednio w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Opaczewskiej 43 w Warszawie, IV piętro, w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godz. 9:00 – 15:00, w piątki w godz. 9:00 – 13:00
 • w przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty, o udziale w konkursie decyduje faktyczna data i godzina wpływu zgłoszenia do siedziby Spółdzielni

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania konkursowego w każdym czasie, bez podania przyczyny.”

Prosimy o zawarcie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MSZBDM „OCHOTA” moich danych osobowych, zawartych w przesłanej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Administratorem danych osobowych jest MSZBDM „OCHOTA” z siedzibą przy ul. Opaczewskiej 43, 02-201 Warszawa adres email: sekretariat@zrzeszenie-ochota.pl.  tel. 22 867 22 45. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych, oznaczonych jako wymagane, jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udziału w procesie rekrutacji.

Pracownik ogólnobudowlany

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie prac konserwatorskich na poszczególnych nieruchomościach z zasobu spółdzielni
 • ocena zgłaszanych usterek pod względem przyczyn ich powstania i proponowanie zakresu koniecznych napraw
 • realizacja wszystkich innych zadań zleconych wynikających z charakteru pracy

Wymagania:

 • znajomość podstawowych zagadnień budowlanych
 • samodzielność w działaniu i zaangażowanie
 • dobra organizacja pracy własnej
 • umiejętność wykonywania prac typu „złota rączka”

Oferujemy:

 • umowę o pracę na 1/2 etatu z możliwością przejścia na cały etat
 • niezbędne narzędzia do pracy
 • odzież ochronną
 • świadczenia socjalne

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie /złożenie swojego CV w sekretariacie spółdzielni.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Szanowni Mieszkańcy,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 03.08.2020r., na podstawie zawartej Umowy z Pocztą Polską SA, można dokonywać wpłat gotówkowych z tytułu użytkowania lokalu i miejsc garażowych na rachunek Spółdzielni w placówkach pocztowych bez prowizji po uprzednim pobraniu ze Spółdzielni odpowiednich książeczek opłat. Jednocześnie przypominamy, iż opłaty nadal można dokonywać przelewem z własnego konta na konto spółdzielni podane w zawiadomieniach opłat lub kartą płatniczą w kasie Spółdzielni w godzinach jej otwarcia tj. Poniedziałek 12.00 – 16.00Czwartek  12.00 – 18.00

KOMUNIKAT!

Zarząd MSZBDM OCHOTA informuje, że z dniem 18.06.2020 r. zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa mieszkańców.  Płatności w kasie będzie można dokonać tylko kartą płatniczą w wyznaczonych  godzinach tj. :

Poniedziałek 12.00-16.00 i Czwartek 12.00- 18.00

W dalszym ciągu zachęcamy Państwa do załatwiania spraw telefonicznie lub drogą elektroniczną.

 Sekretariat    telefon: 22 867 22 45    fax:  22 867 22 51 

sekretariat@zrzeszenie –ochota.pl

Dział Księgowości         telefon: 22 867 28 66 wew.3 lub 4

Dział Techniczno – Inwestycyjny       telefon: 22 867 28 65 wew.2

Dział Administracyjno – Eksploatacyjny     telefon: 22 867 21 95 wew.1